Spanish

Detailed Translations for coger from Spanish to Dutch

coger:

coger verbe

 1. coger
  nemen
  – het grijpen of tevoorschijn halen 1
  • nemen verbe (neem, neemt, nam, namen, genomen)
   • neem maar een koekje hoor!1
  pakken
  • pakken verbe (pak, pakt, pakte, pakten, gepakt)
 2. coger
  te pakken krijgen
  • te pakken krijgen verbe (krijg te pakken, krijgt te pakken, kreeg te pakken, kregen te pakken, te pakken gekregen)
 3. coger
  tepakkenkrijgen
  • tepakkenkrijgen verbe (krijg tepakken, krijgt tepakken, kreeg tepakken, kregen tepakken, tepakkengekregen)
 4. coger (agarrar; prender; atrapar)
  grijpen; pakken; vangen; verstrikken; vatten; klauwen
  • grijpen verbe (grijp, grijpt, greep, grepen, gegrepen)
  • pakken verbe (pak, pakt, pakte, pakten, gepakt)
  • vangen verbe (vang, vangt, ving, vingen, gevangen)
  • verstrikken verbe (verstrik, verstrikt, verstrikte, verstrikten, verstrikt)
  • vatten verbe (vat, vatte, vatten, gevat)
  • klauwen verbe (klauw, klauwt, klauwde, klauwden, geklauwd)
 5. coger (buscar; tomar; obtener; )
  pakken; halen
  • pakken verbe (pak, pakt, pakte, pakten, gepakt)
  • halen verbe (haal, haalt, haalde, haalden, gehaald)
 6. coger (agarrar; prender; abordar; agarrarse a)
  grijpen; vastpakken; aanklampen; beetpakken; vastklampen; beetgrijpen
  • grijpen verbe (grijp, grijpt, greep, grepen, gegrepen)
  • vastpakken verbe (pak vast, pakt vast, pakte vast, pakten vast, vastgepakt)
  • aanklampen verbe (klamp aan, klampt aan, klampte aan, klampten aan, aangeklampt)
  • beetpakken verbe (pak beet, pakt beet, pakte beet, pakten beet, beetgepakt)
  • vastklampen verbe (klamp vast, klampt vast, klampte vast, klampten vast, vastgeklampt)
  • beetgrijpen verbe
 7. coger (tomar; abordar; tratar; enfocar)
  aanpakken; aanvatten
  • aanpakken verbe (pak aan, pakt aan, pakte aan, pakten aan, aangepakt)
  • aanvatten verbe (vat aan, vatte aan, vatten aan, aangevat)
 8. coger (ciudar de; acoger)
  opnemen; opvangen
  • opnemen verbe (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • opvangen verbe (vang op, vangt op, ving op, vingen op, opgevangen)
 9. coger (agarrar; engañar; trabar; )
  grijpen; beetgrijpen; vastgrijpen; beetnemen; beetpakken; aanpakken; vatten; vastpakken; vastnemen
  • grijpen verbe (grijp, grijpt, greep, grepen, gegrepen)
  • beetgrijpen verbe
  • vastgrijpen verbe (grijp vast, grijpt vast, greep vast, grepen vast, vastgegrepen)
  • beetnemen verbe (neem beet, neemt beet, nam beet, namen beet, beetgenomen)
  • beetpakken verbe (pak beet, pakt beet, pakte beet, pakten beet, beetgepakt)
  • aanpakken verbe (pak aan, pakt aan, pakte aan, pakten aan, aangepakt)
  • vatten verbe (vat, vatte, vatten, gevat)
  • vastpakken verbe (pak vast, pakt vast, pakte vast, pakten vast, vastgepakt)
  • vastnemen verbe (neem vast, neemt vast, nam vast, namen vast, vastgenomen)
 10. coger (coger algo que está cayendo)
  opvangen; wat neervalt opvangen
 11. coger (atrapar; comprender; detener; )
  snappen; betrappen
  • snappen verbe (snap, snapt, snapte, snapten, gesnapt)
  • betrappen verbe (betrap, betrapt, betrapte, betrapten, betrapt)
 12. coger (beberse haciendo ruido; acoger; absorber; )
  opnemen; absorberen; opslorpen; opslurpen
  • opnemen verbe (neem op, neemt op, nam op, namen op, opgenomen)
  • absorberen verbe (absorbeer, absorbeert, absorbeerde, absorbeerden, geabsorbeerd)
  • opslorpen verbe (slorp op, slorpt op, slorpte op, slorpten op, opgeslorpt)
  • opslurpen verbe (slurp op, slurpt op, slurpte op, slurpten op, opgeslurpt)
 13. coger (incurrir en; adquirir; sufrir)
  oplopen; onverlangd krijgen; opdoen
 14. coger (mangar; pegar; picar; )
  afbedelen
  • afbedelen verbe (bedel af, bedelt af, bedelde af, bedelden af, afgebedeld)
 15. coger (sorprender)
  verrassen; iets onverwachts doen
 16. coger (cosechar; recolectar; recoger)
  oogsten; plukken; binnen halen
 17. coger (robar; hurtqr)
  stelen; pikken; verdonkeremanen; ontnemen; toeëigenen; snaaien; gappen; kapen; inpikken; roven; ontfutselen; jatten; ontvreemden; wegpikken; wegnemen; plunderen; wegkapen; benemen; achteroverdrukken; afnemen; vervreemden; verduisteren; verdonkeren; wegpakken; leegstelen
  • stelen verbe (steel, steelt, stal, stalen, gestolen)
  • pikken verbe (pik, pikt, pikte, pikten, gepikt)
  • verdonkeremanen verbe (verdonkeremaan, verdonkeremaant, verdonkeremaande, verdonkeremaanden, verdonkeremaand)
  • ontnemen verbe (ontneem, ontneemt, ontnam, ontnomen, ontnomen)
  • toeëigenen verbe (eigen toe, eigent toe, eigende toe, eigenden toe, toegeeigend)
  • snaaien verbe (snaai, snaait, snaaide, snaaiden, gesnaaid)
  • gappen verbe (gap, gapt, gapte, gapten, gegapt)
  • kapen verbe (kaap, kaapt, kaapte, kaapten, gekaapt)
  • inpikken verbe (pik in, pikt in, pikte in, pikten in, ingepikt)
  • roven verbe (roof, rooft, roofde, roofden, geroofd)
  • ontfutselen verbe (ontfutsel, ontfutselt, ontfutselde, ontfutselden, ontfutseld)
  • jatten verbe (jat, jatte, jatten, gejat)
  • ontvreemden verbe (ontvreemd, ontvreemdt, ontvreemdde, ontvreemdden, ontvreemd)
  • wegpikken verbe (pik weg, pikt weg, pikte weg, pikten weg, weggepikt)
  • wegnemen verbe (neem weg, neemt weg, nam weg, namen weg, weggenomen)
  • plunderen verbe (plunder, plundert, plunderde, plunderden, geplunderd)
  • wegkapen verbe (kaap weg, kaapt weg, kaapte weg, kaapten weg, weggekaapt)
  • benemen verbe (beneem, beneemt, benam, benamen, benomen)
  • achteroverdrukken verbe (druk achterover, drukt achterover, drukte achterover, drukten achterover, achterovergedrukt)
  • afnemen verbe (neem af, neemt af, nam af, namen af, afgenomen)
  • vervreemden verbe (vervreemd, vervreemdt, vervreemdde, vervreemdden, vervreemd)
  • verduisteren verbe (verduister, verduistert, verduisterde, verduisterden, verduisterd)
  • verdonkeren verbe (verdonker, verdonkert, verdonkerde, verdonkerden, verdonkerd)
  • wegpakken verbe (pak weg, pakt weg, pakte weg, pakten weg, weggepakt)
  • leegstelen verbe (steel leeg, steelt leeg, stal leeg, stalen leeg, leeggestolen)
 18. coger (obtener; conseguir; adquirir; )
  bemachtigen
  • bemachtigen verbe (bemachtig, bemachtigt, bemachtigde, bemachtigden, bemachtigd)
 19. coger (tomar; agarrar; encadenar; cautivar; poner las esposas)
  boeien; ketenen; binden; kluisteren
  • boeien verbe (boei, boeit, boeide, boeiden, geboeid)
  • ketenen verbe (keten, ketent, ketende, ketenden, geketend)
  • binden verbe (bind, bindt, bond, bonden, gebonden)
  • kluisteren verbe (kluister, kluistert, kluisterde, kluisterden, gekluisterd)
 20. coger (obsesionar; fascinar; tomar; )
  obsederen
  • obsederen verbe (obsedeer, obsedeert, obsedeerde, obsedeerden, geobsedeerd)
 21. coger (capturar; pescar; apresar)
  verschalken; nuttigen
  • verschalken verbe (verschalk, verschalkt, verschalkte, verschalkten, verschalkt)
  • nuttigen verbe (nuttig, nuttigt, nuttigde, nuttigden, genuttigd)
 22. coger (atrapar; rascar; desplumar)
  verzamelen; oogsten; plukken
  • verzamelen verbe (verzamel, verzamelt, verzamelde, verzamelden, verzameld)
  • oogsten verbe (oogst, oogstte, oogstten, geoogst)
  • plukken verbe (pluk, plukt, plukte, plukten, geplukt)

Conjugations for coger:

presente
 1. cojo
 2. coges
 3. coge
 4. cogemos
 5. cogéis
 6. cogen
imperfecto
 1. cogía
 2. cogías
 3. cogía
 4. cogíamos
 5. cogíais
 6. cogían
indefinido
 1. cogí
 2. cogiste
 3. cogió
 4. cogimos
 5. cogisteis
 6. cogieron
fut. de ind.
 1. cogeré
 2. cogerás
 3. cogerá
 4. cogeremos
 5. cogeréis
 6. cogerán
condic.
 1. cogería
 2. cogerías
 3. cogería
 4. cogeríamos
 5. cogeríais
 6. cogerían
pres. de subj.
 1. que coja
 2. que cojas
 3. que coja
 4. que cojamos
 5. que cojáis
 6. que cojan
imp. de subj.
 1. que cogiera
 2. que cogieras
 3. que cogiera
 4. que cogiéramos
 5. que cogierais
 6. que cogieran
miscelánea
 1. ¡coge!
 2. ¡coged!
 3. ¡no cojas!
 4. ¡no cojáis!
 5. cogido
 6. cogiendo
1. yo, 2. tú, 3. él/ella/usted, 4. nosotros/nosotras, 5. vosotros/vosotras, 6. ellos/ellas/ustedes

coger [el ~] nom

 1. el coger (comprender)
  begrijpen; het snappen; vatten
 2. el coger (agarrar; tomar)
  beetnemen; de greep; beetpakken; vastpakken
 3. el coger (agarrar)
  aangrijpen; aanpakken; aanklampen; beetpakken; aanvatten

Translation Matrix for coger:

NounRelated TranslationsOther Translations
aangrijpen agarrar; coger
aanklampen agarrar; coger
aanpakken agarrar; coger
aanvatten agarrar; coger
absorberen absorbencia; absorbimiento; absorción
afbedelen regatear; sonsacar
afnemen debilitarse; desempolvar; disminuir; limpiar; limpiar el polvo; quitar el polvo
beetnemen agarrar; coger; tomar
beetpakken agarrar; coger; tomar
begrijpen coger; comprender comprender; entender
boeien esposas
greep agarrar; coger; tomar acorde; agarradero; agarro; artificio; artimaña; asidero; botón; empuñadora; empuñadura; mango; manija; manivela; mercancías; oreja; palanca; taburete; tirador
grijpen detener
halen aprobación
inpikken birlar; mangar
ketenen esposas
ontnemen privar de; quitar
opnemen absorbencia; absorber; absorbimiento; absorción; el acto de grabar en cinta; grabación
opslorpen absorber
roven costras
snappen coger; comprender
stelen cajas; enganche; lanzas de tiro; robar; vara
vastpakken agarrar; coger; tomar
vatten coger; comprender
verduisteren malversación
wegnemen amputar; extirpar; quitar
VerbRelated TranslationsOther Translations
aangrijpen administrar; agarrar; aplicar; apostar; conmocionar; hacer uso de; insertar; invertir; jugarse; poner; tomar en uso; utilizar
aanklampen abordar; agarrar; agarrarse a; coger; prender
aanpakken abordar; agarrar; captar; coger; enfocar; engastar; engañar; estafar; timar; tomar; trabar; tratar abordar; emprender; ser decidido; servirse; servirse a sí mismo
aanvatten abordar; coger; enfocar; tomar; tratar
absorberen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición absorber
achteroverdrukken coger; hurtqr; robar arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
afbedelen arrancar; coger; escamotear; hurtar; mangar; pegar; picar; piratear; pulir; robar
afnemen coger; hurtqr; robar abreviar; ahorrar; alejarse; aminorar; atenuar; bajar; decaer; decrecer; desaparecer; descender; desempolvar; despolvar; despolvorear; disminuir; distanciar; expulsar; extirpar; ir a buscar; llevarse; menguar; mermar; quitar; quitar el polvo de; rebajar; recoger; recortar; reducir; reducirse; regresar; remover; restringir; retirar; robar; separar; traer; vencer
beetgrijpen abordar; agarrar; agarrarse a; captar; coger; engastar; engañar; estafar; prender; timar; trabar
beetnemen agarrar; captar; coger; engastar; engañar; estafar; timar; trabar gastar una broma; tomar el pelo
beetpakken abordar; agarrar; agarrarse a; captar; coger; engastar; engañar; estafar; prender; timar; trabar
begrijpen captar; comprender; concebir; darse cuenta de; entender; tomarse
bemachtigen adquirir; adueñarse de; apoderarse de; captar; coger; conseguir; obtener
benemen coger; hurtqr; robar
betrappen atrapar; cautivar; cazar; coger; coger preso; coger prisionero; comprender; depositar; detener; detengo; encadenar; encarcelar; engastar; entender; fascinar; fijar; inmovilizar; montar; pillar; poner las esposas; prender; recoger; sorprender; tomar; trabar
binden agarrar; cautivar; coger; encadenar; poner las esposas; tomar agarrotar; amarrar; amordazar; atar; encuadernar
binnen halen coger; cosechar; recoger; recolectar llamar adentro
boeien agarrar; cautivar; coger; encadenar; poner las esposas; tomar cautivar; coger la atención; encadenar; fascinar; intrigar
gappen coger; hurtqr; robar afanar; arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
grijpen abordar; agarrar; agarrarse a; atrapar; captar; coger; engastar; engañar; estafar; prender; timar; trabar atacar; birlar; cerrar de golpe; mangar; servirse; servirse a sí mismo
halen adquirir; aprobar; buscar; coger; ganar; obtener; tomar
iets onverwachts doen coger; sorprender
inpikken coger; hurtqr; robar arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
jatten coger; hurtqr; robar arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
kapen coger; hurtqr; robar
ketenen agarrar; cautivar; coger; encadenar; poner las esposas; tomar cautivar; encadenar; poner las esposas
klauwen agarrar; atrapar; coger; prender
kluisteren agarrar; cautivar; coger; encadenar; poner las esposas; tomar
leegstelen coger; hurtqr; robar desvalijar; saquear
nemen coger
nuttigen apresar; capturar; coger; pescar aprovechar; atiborrarse; cenar; comer; consumir; devorar
obsederen coger; despertar curiosidad; enredar; fascinar; intrigar; obsesionar; tomar
ontfutselen coger; hurtqr; robar birlar; mangar; robar
ontnemen coger; hurtqr; robar llevar; llevarse; privar; privar de; quitar; remover; robar
ontvreemden coger; hurtqr; robar arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
onverlangd krijgen adquirir; coger; incurrir en; sufrir
oogsten atrapar; coger; cosechar; desplumar; rascar; recoger; recolectar
opdoen adquirir; coger; incurrir en; sufrir
oplopen adquirir; coger; incurrir en; sufrir
opnemen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; ciudar de; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición absorber; capturar; grabar un texto en la cinta; recordar; reservarse; retener
opslorpen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición
opslurpen absorber; acoger; alzar; beberse; beberse haciendo ruido; coger; empaparse; grabar; incorporar; sorber; sorber haciendo ruido; sorber ruidosamente; tomarse con fruición
opvangen acoger; ciudar de; coger; coger algo que está cayendo aguantar; albergar; interceptar; soportar
pakken adquirir; agarrar; aprobar; atrapar; buscar; coger; ganar; obtener; prender; tomar
pikken coger; hurtqr; robar arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
plukken atrapar; coger; cosechar; desplumar; rascar; recoger; recolectar recoger
plunderen coger; hurtqr; robar desvalijar; pillar; quitar; robar; saquear; vaciar
roven coger; hurtqr; robar asaltar; desvalijar; pillar; privar; privar de; quitar; robar; saquear
snaaien coger; hurtqr; robar afanar; birlar; mangar
snappen atrapar; cautivar; cazar; coger; coger preso; coger prisionero; comprender; depositar; detener; detengo; encadenar; encarcelar; engastar; entender; fascinar; fijar; inmovilizar; montar; pillar; poner las esposas; prender; recoger; sorprender; tomar; trabar captar; coger en flagrante; comprender; concebir; darse cuenta de; entender
stelen coger; hurtqr; robar afanar; arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
te pakken krijgen coger adquirir; adueñarse de; apoderarse de; obtener
tepakkenkrijgen coger
toeëigenen coger; hurtqr; robar apoderarse; apropiarse; atraverse a
vangen agarrar; atrapar; coger; prender apoderarse de; apresar; atrapar; capturar; engañar; ganar; pescar; tomar en posesión
vastgrijpen agarrar; captar; coger; engastar; engañar; estafar; timar; trabar
vastklampen abordar; agarrar; agarrarse a; coger; prender
vastnemen agarrar; captar; coger; engastar; engañar; estafar; timar; trabar
vastpakken abordar; agarrar; agarrarse a; captar; coger; engastar; engañar; estafar; prender; timar; trabar
vatten agarrar; atrapar; captar; coger; engastar; engañar; estafar; prender; timar; trabar apresar; aprisionar; arrestar; cautivar; coger preso; encarcelar; encerrar
verdonkeremanen coger; hurtqr; robar arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
verdonkeren coger; hurtqr; robar oscurecer
verduisteren coger; hurtqr; robar defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; esconder; evitar; guardarse de; huntar; mangar; mangar a; ocultar; oscurecer; robar; velar
verrassen coger; sorprender acometer; asaltar; atracar; sorprender
verschalken apresar; capturar; coger; pescar
verstrikken agarrar; atrapar; coger; prender
vervreemden coger; hurtqr; robar alejarse; arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; distanciar; divergir; escapar; evitar; expulsar; extirpar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; quitar; robar
verzamelen atrapar; coger; desplumar; rascar acopiar; acumular; ahorrar; coleccionar; compilar; encontrarse; juntar; juntarse; recoger; reunir; reunirse
wat neervalt opvangen coger; coger algo que está cayendo
wegkapen coger; hurtqr; robar arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
wegnemen coger; hurtqr; robar alejarse; distanciar; expulsar; extirpar; ir a buscar; quitar; recoger; retirar; separar; traer
wegpakken coger; hurtqr; robar
wegpikken coger; hurtqr; robar afanar; arrebatar; birlar; defraudar; desfalcar; disentir; disimular; divergir; escapar; evitar; guardarse de; huntar; hurtar; llevarse con el pico; mangar; mangar a; robar
Not SpecifiedRelated TranslationsOther Translations
greep controlador; manipulador

Synonyms for "coger":


Wiktionary Translations for coger:

coger
verb
 1. aanvatten
 2. grijpen en vasthouden
 3. plotseling iets of iemand beetpakken
 4. met spierkracht iets van de grond opheffen
 5. iets of iemand grijpen en vasthouden

Cross Translation:
FromToVia
coger binnendoen do — slang: have sex with
coger neuken; naaien fuck — to have sexual intercourse-obscene or vulgar
coger penetreren; neuken fuck — to insert an object into a specified body part
coger spiezen gore — to pierce
coger neuken screw — to have sexual intercourse with
coger optillen; oplichten aufheben — etwas nehmen, aufnehmen (was auf dem Boden liegt)
coger neuken fickenvulgär, transitiv, intransitiv: den Geschlechtsakt vollziehen, koitieren
coger grijpen greifen — etwas mit der Hand nehmen, packen, anfassen, festhalten
coger benemen; nemen; pakken; onderscheppen; gebruiken; ontnemen nehmen — eine Sache greifen
coger bemachtigen; grijpen; aangrijpen; vastgrijpen agripper — sens transitif
coger beetkrijgen; beetnemen; pakken; vangen; vastpakken; vatten attraper — Prendre à une trappe, à un piège ou à quelque chose de semblable.
coger oprapen; plukken; afplukken; tokkelen; afbreken; afrukken; wegscheuren cueillirdétacher des fruits, des fleurs, des légumes de leurs branches ou de leurs tiges.
coger neuken enculer — Posséder charnellement
coger vrijen faire l’amour — Accomplir l’acte sexuel

Related Translations for coger